Pravidla programu "Doporuč a získej" platná od 1.7.2018

Pravidla pro poskytnutí speciální nabídky platná od 1. 7. 2018

Tato pravidla stanovují podmínky speciální nabídky "Doporuč a získej".

Doporučitel Doporučený
nový i stávající zákazník Šlágr Mobilu nový i stávající zákazník Šlágr Mobilu

sleva do faktury ve výši 150 Kč + CD Šlágr Mobil Zlatý výběr
 

sleva do faktury ve výši 150 Kč

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb Šlágr Mobil s doporučeným, a to na základě doporučení stávajícího nebo nového zákazníka Šlágr Mobil (Doporučitele). 

Účastí na akci vyjadřují doporučitel i doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. Šlágr Mobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit. 

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) doporučenému nabídku mobilních služeb Šlágr Mobil. Na základě tohoto doporučení dojde k objednávce tarifu a následnému uzavření smlouvy s doporučeným. Doporučený uvede při sepisování smlouvy správné údaje doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při sepsání smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká. Doporučitel může být totožná osoba s doporučeným - taková situace nastává, objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou nebo objednává-li stávající stávající zákazník na své jméno nové mobilní služby.

Služba musí být u doporučeného čísla aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky.

Kdy a jak je přiznána odměna?

Doporučiteli a doporučenému je odměna přiznána v případě, že oba uhradí dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

Doporučený i doporučitel nesmí mít vůči Šlágr Mobil závazky po splatnosti. Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění.

Co když je mé vyúčtování nižší než odměna, na kterou mám nárok?

Karel má v březnu nárok na odměnu 150 Kč, ale provolal jen 100 Kč. V takovém případě mu v březnu nepřijde faktura a do dubna se mu převede sleva 50 Kč. V dubnu provolá 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 50 Kč a proto zaplatí jen 100 Kč.